EPI6 – Dr C. Frenay – Douleur et Polio,Polio Infos 29, 2019